Wydarzenia

www.nagrzewnice.info.pl/reklama
www.zawex.pl/?p=p_64&sName=nagrzewnice
www.zawex.pl

Sonda

Jakich informacji będziesz szukał/a w sewisie nagrzewnice.info.pl?
Zobacz wyniki

Słownik - wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja

2016.04.29
Słownik - wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja

Słownik zawierający pojęcia z zakresu wentylacji, klimatyzacji oraz ogrzewania. W słowniku zawarto i objaśniono najczęściej używane skróty oraz wyjaśniono najczęściej występujące pojęcia.

Słownik www.falowniki24.info.pl

 

 

A

 

 

 

Anemometr - urządzenie służące do pomiaru prędkości ruchu gazów i ciecy - najczęściej jednak urządzenia te wykorzystuje się do pomiaru prędkości przepływu powietrza w systemach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych czy grzewczych, w których pomiar przepływu powietrza pozwala na szybką diagnostykę oraz optymalizację pracy.

 

C

 

 

 

COP - (ang. Coefficient of Performance) -  współczynnik wydajności grzewczej. Współczynnik ten określa stosunek mocy grzewczej osiąganej przez urządzenie np. nagrzewnice do mocy elektrycznej pobieranej przez to urządzenie z sieci. Na podstawie tego współczynnik oraz współczynnika EER można określić czy urządzenie jest energoszczędne. Współczynniki te są również podstawą do klasyfikacji danego urządzenia w konkretnej klasie efektywności energetyczej od A do G.

 

Czynnik chłodniczy - (inne nazwy to czynnik ziębniczy, ziębnik) - jest to czynnik termodynamiczny uczestniczący w wymianie ciepła w urzadzeniu chłodniczym lub pompie ciepła - pierwsze czynniki chłodnicze zostały wprowadzone w latach 30-tych XIX wieku wraz z wynalezieniem sprężarkowego urządzenia chłodniczego. Możemy wyróżnić czynniki chłodnicze syntetyczne: jednorodne i niejednorodne oraz czynniki chłodnicze naturalne: organiczne i nieorganiczne. Idealny czynnik chłodniczy powinien charakteryzować się dobrymi właściwościami termodynamicznymi, być bezpieczny dla ludzi i środowiska, a przy tym nie powodować korozji - niestety dotychczas nie znalezniono jeszcze substancji charakteryzującej się wszystkimi tymi właściwościami.

 

D

 

 

 

Dyfuzor - kanał przepływowy, którego przekrój poprzeczny ulega ciągłemu zwiększaniu zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza.

 

E

 

 

 

EER - (ang. Energy Efficiency Rating) - jeden ze wskaźników efektywności energetycznej - współczynnik wydajności chłodniczej. Współczynnik ten określa stosunek mocy chłodniczej osiąganej przez urządzenie np. klimatyzator do mocy elektrycznej pobieranej przez to urządzenie z sieci. Na podstawie tego współczynnik oraz współczynnika COP można określić czy urządzenie jest energoszczędne. Współczynniki te są również podstawą do klasyfikacji danego urządzenia w konkretnej klasie efektywności energetyczej od A do G.

 

F

 

 

 

Falownik - przemiennik częstotliwości - urządzenie elektrycznie umożliwiające zmianę częstotliwości prądu przemiennego. Na wejście falownika podawany jest prąd przemienny o określonej częstotliwości - najczęściej wynosi ona 50Hz, co odpowiada częstotliwości występującej w sieci elektroenergetycznej, zaś na wyjściu falownika otrzymujemy prąd o regulowanej częstotliwości, która dla najpopularniejszych modeli falowników zawiera się zwykle w przedziale od 0,5 do 650Hz. Prędkość obrotowa silników elektrycznych zależy od częstotliwości z jaką są zasilane, w związku z tym zmieniając częstotliwość za pomocą falownika, możemy w łatwy sposób regulować prędkość obrotową silników będących napędami wentylatorów, nagrzewnic czy sprężarek.

 

G

 

 

 

Gruntowy wymiennik ciepła (GWC) - bardzo często wykorzystywany jako uzupełnienie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Dzięki instalacji wymiennika na głębokości od 1,5 do 2,5m poniżej powieżchni gruntu, gdzie niezależnie od pory roku panuje temperatura około +4 stopni Celsjusza może on realizować funkcję wstępnego ogrzewania powietrza zimia i jego schładzania latem. Najczęściej gruntowy wymiennik ciepła składa się z rur o śrenicy 200mm lub 110mm i długości 30-50 metrów ułożonych pod ziemą z cerpnią zakończoną podwóją siatką chroniąca przed przedosatwaniem się gryzoni do wnętrza budynku. Rozróżnić można wymienniki przeponowe, w których istnieje bariera oddzielająca przepływające powietrze od warstwy gruntu oraz bezprzepononwe, w których przepłwyające powietrze ma kontakt z odpowiednio przygotowaną warstwą gruntu (wymienniki żwirowe i płytowe).

 

H

 

 

 

HVAC - anglojęzyczny skrót pochodzący od słów Heating, Ventilation, Air Conditioning oznaczających Ogrzewanie (Heating), Wentylacja (Ventilation), Klimatyzacja (Air Conditioning). Jest to jedna z branż inżynierii sanitarnej zajmująca się wspomnianymi dziedzinami takimi jak ogrzewanie, wentylacja czy klimatyzacja. Często można spotkać również zmodyfikowaną wersję skrótu HVAC & R (HVACR), gdzie "R" pochodzi od angielskiego słowa refrigeration - chłodzenie lub HVAC-R & I z dodatkowym "I" oznaczającym izolację (ang. insulation).

 

J

 

 

 

Jonizator - urządzenie przeprowadzające proces jonizacji. W kontekście wentylacji i klimatyzacji myślimy tu głównie o jonizatorach powietrza, których rolą jest neutralizacja zawartych w powietrzu jonów dodatnich i nasycenie powietrza jonami ujemnymi, co według producentów tych urządzeń ma pozytywnie wpływać na nasze samopoczucie.

 

K

 

 

 

Klimatyzacja - proces pozwalający na utrzymanie w pomieszczeniu / budynku określonych warunków klimatycznych zapewniających odpowiedni komfort pracy i funkcjonowania człowieka (klimatyzacja bytowa) lub optymalne warunki do realizacji określonego procesu przemysłowego (klimatyzacja przemysłowa). W procesie klimatyzacji nadaje się powietrzu wewnętrznemu odpowiednie własności temperaturowe oraz odpowiednią wilgotność niezależnie od warunków panujących na zewnątrz pomieszczenia.

 

Klimatyzator - urządzenie mechaniczne służące do zapewnienia w pomieszczeniach odpowiednich parametrów powietrza. Klimatyzatory zbudowane są ze sprężarki, parownika i skraplacza. W zależności od konstrukcji jednostki kliatyzatora wyróżnić można klimatyzatory kompaktowe (zbudowane z jednej jednostki) oraz kliatyzatory typu split (dzielone).

 

Klimatyzator kompaktowy - (monoblokowy) - konstrukcja klimatyzatora, w której wszystkie jego elementy składowe: sprężarka, parownik i skraplacz umieszczone są w jednej obudowie - tego typu klimatyzatory były najczęściej montowane w elewacji budynku lub oknach, jednak ze względu na hałas generowany przez sprężarkę tego typu konstrukcje obecnie zostały wyparte przez klimatyzatory typu split (dzielone).

 

Klimatyzator split - (dzielony) - ze względu na hałas generowany przez klimatyzatory monoblokowe ich konstrukcję zdecydowano się podzielić na dwie części - jednostkę wenętrzną składającą się z wentylatora z parownikiem oraz jednostkę zewnętrzną, w skład której wchodzi skraplacz wraz ze sprężarką.  We wenątrzu pomieszczenia znajduje się wyłącznie jednostka wewnętrzna, natomiast jednostka zewnętrzna generująca największy hałas umieszczana jest na zewnątrz budynku i jest połączona z jednostką wewnętrzną za pomocą dwóch przewodów freonowych.

 

Klimatyzator multi-split - typ konstrukcji klimatyzatora, w której do jednej jednostki zewnętrznej (sprężarki wraz ze skraplaczem), możliwe jest podłączenie wielu jednostek wewnętrznych.

 

Klimatyzer ewoporacyjny - często nazywany również klimatorem, air cooler'em czy bio cooler'em. Zasada działania klimatyzera ewoporacyjnego opiera się na odparowywaniu wody przez wentylator o dużej wydajności z powierzchni o strukturze plastra miodu. Strumień powietrze przepływając przez przepuszczalne, a zarazem nasączone wodą ścianki oddaje jej swoje ciepło przez  co woda odparowywuje, zaś powietrze zostaje schłodzone. Metoda ta umożliwia schłodzenie powietrza o około 8 st. C. Tego typu urządzenia znajdują zastosowanie we wszelkiego rodzaju obiektach o dużej kubaturze, otwartych namiotach, ogródkach restauracyjnych oraz wszędzie tam gdzie zastosowanie typowej klimatyzacji jest nieopłacalne, z ekonomicznego punktu widzenia. Do zalet klimatyzerów z całą pewnością należy zaliczyć o 90% mniejsze zużycie energii elektrycznej w porównaniu z tradycyją instalacją freonową, niskie koszty instalacji, uzyskiewanie czystego, świeżego powietrza, pozbawionego pyłów, roztoch i grzybów, które ponadto charakteryzuje się odpowiednią wilgotnością. Do wad klimatyzerów z kolei należy zaliczyć stosunkowo głośną prace, możliwość obniżenia temperatury powietrza jedynie o około 8 stopni, koniecznośc zapewnienia dużej ilości świerzego powietrza oraz uzupełniania zapasu wody w zbiorniku. Ponadto w przypadku zastosowania klimatyzerów w małych pomieszczeniach, będę one powodować się do znacznego wzrostu wilgotności  powietrza w pomieszczeniu nawet do 60-80% (RH).

 

M

 

 

 

Manometr - przyrząd służący do pomiaru ciśnienia. Przyjmując podział ze względu na ciśnienie odniesienia oraz wskazywane ciśnienie rozróżniamy manometry: -absolutne (wskazujące ciśnienie względem próżni), - różnicowe (wskazujace różnice ciśnień), -względne (wskazujące ciśnienie względem ciśnienia otoczenia), -wakuometry (wskazujące ciśnienie względne - podciśnienie), manowakuometry (wsjazujące ciśnienie względne zarówno nadciśnienie jak również podciśnienie). W pomiarach ciśnienia przeprowadzanych w branży HVAC bardzo często stosuje się manometry różnicowe pozwalajace na pomiar różnicy ciśnień przed i za wentylatorem i tym samym diagnostykę jego pracy.

 

N

 

 

 

Nagrzewnice kanałowe elektryczne - nagrzewnice tego rodzaju montuje się bezpośrednio w kanałach instalacji wentylacji mechanicznej nawiewnej, gdzie służą do podnoszenia temperatury powietrza nawiewanego. Urządzenia te stosuje się niekiedy również w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych, a także w procesach technologicznych wymagających utrzymywania temperatury dostarczanego powietrza na stałym poziomie. Możemy rozróżnić nagrzewnice kanałowe dedykowane do kanałów okrągłych oraz prostokątnych. W nagrzewnicach elektrycznych eneria elektryczna zamieniana jest na energię cieplną.

 

Nagrzewnice kanałowe wodne - podobnie jak nagrzewnice kanałowe elektryczne, również nagrzewnice wodne montuje się bezpośrednio w kanałach wentylacji mechanicznej, instalacji grzewczych czy klimatyzacyjnych. W przypadku tych urządzeń czynnkiem ogrzewajacym powietrze jest woda przepływająca przez wymiennik ciepła.

 

P

 

 

 

Presostat - czujnik różnicy ciśnień stosowany do sterowania pracą hydroforów, monitorowania sprawności wentylatorów oraz kontroli stanów filtrów powietrza. Do presostatu przyłącza się dwa przewody ciśnieniowe umieszczone w różnych ośrodkach, tj, tych w których ma być sprawdzana różnica ciśnień, ponadto doprowadza się do niego również dwa lub trzy przewody elektryczne - w przypadku gdy urządzenie np. wentylator działa prawidłwo po jego obu stronach występuje określona różnica ciśnień skutkująca zwarciem styków przekaźnika, w przypadku gdy wentylator przestaje pracować, lub pracuje nieprawidłowo różnica ciśnień maleje i gdy spadnie poniżej określonej na presostacie wartości nastąpi rozwarcie styków przekaźnika, co będzie sygnałem dla urządzenia nadrzędnego o pojawieniu się problemu w pracy układu.

 

R

 

 

 

Rekuperator - inaczej centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła. Jest to urządzenie zasilane energią elektryczną umożliwiające nawiewanie i wyciąganie powietrza z pomieszczeń z jednoczesnym odzyskiem ciepła z powietrza wyciąganego i przekazaniem go do powietrza nawiewanego. Zastosowanie rekuperatora w instalacji wentylacyjnej budynku ogranicza straty ciepła oraz przyczynia się do zmniejszenia kosztów ogrzewania.

 

S

 

 

 

Sonometr - w urządzeniach branży HVAC bardzo często zachodzi potrzeba przeprowadzenia pomiarów akustycznych - określenia poziomu hałasu generowanego przez dane urządzenie lub układ - w tym celu wykorzystuje się sonometry, często nazywane również decybelomierzami.

 

W

 

 

 

Wentylacja grawitacyjna - (wentylacja naturalna) - zasada działania tego rodzaju wentylacji opiera się o zjawisko konwekcji, czyli naturalnego ruchu powietrza wywołanego zmianą jego gęstości i ciśnienia. Ogrzane powietrze we wnętrzu domu ma mniejszą gęstość od powietrza zewnętrznego, w związku z czym przemieszcza się ono ku górze i poprzez kanały wentylacyjne ucieka z domu. W jego miejsce poprzez nieszczelności w oknach, drzwiach lub dedykowane nawiewniki napływa świeże powietrze z zewnątrz. Istotną wadą systemu wentylacji grawitacyjnej jest jej nieprzewidywalność - w okresie wiosenno-letnim kiedy temperatura powietrza na zewnątrz jest zbliżona do temperatury powietrza wewnątrz tego typu wentylacja, z powodu zbyt małej różnicy temperatur może  nie być w stanie zapewnić prawidłowej ilości wymian powietrza w pomieszczeniach. Zaś zimą gdy różnica w temperaturze powietrza wewnątrz oraz na zewnatrz jest duża tego rodzaju wentylacja może prowadzić do zbędnych strat ciepła i szybkiego wychładzania pomieszczeń.

 

Wentylacja mechaniczna - w przypadku wentylacji mechanicznej wymiana powietrza wymuszana jest za pomocą wentylatorów, które mogą jedynie wywiewać zużyte powietrze z budynku, natomiast napływanie powietrza świeżego jest realizowane za poprzez nawiewniki okienne lub ścienne (mówimy wówczas o wentylacji wywiewnej), lub mogą jednocześnie nawiewać powietrze świeże i zapewniać wywiewanie powietrza zużytego (mówimy wówczas o wentylacji nawiewno-wywiewnej). Zastosowanie wentylacji mechanicznej pozwala na precyzyjne sterowanie ilością wymian powietrza, zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach z jednoczesnym ograniczeniem strat ciepła. Jej istotną wadą jest jednak konieczność dostarczania energii elektrycznej do pracujących wentylatorów, co przyczynia się do wzrostu kosztów eksploatacyjnych oraz w przypadku przerw w dostawie energii skutkuje przerwaniem pracy wentylacji.

 

Wymiennik krzyżowy - jeden z najczęściej spotykanych rodzajów wymienników ciepła stosowanych w rekuperatorach. W wymienniku tym powietrze wywiewane jest całkowicie oddzielone od nawiewanego, ponadto nie wymaga on doprowadzenia energii z zewnątrz i charakteryzuje się niskimi kosztami wytwarzania, jednak posiada on również pewne wady - główną z nich jest podatność na szronienie, występuje ono już przy temperaturze zewnętrznej poniżej -5st. C i może prowadzić do całkowitego zblokowania przepływu powietrza przez wymiennik, co wymusza konieczność stosowania rozwiązań zabezpieczających w postaci by-pass'ów.


Wymiennik przeciwprądowy - wymienniki tego typu charakteryzują się wysoką sprawnością odzysku ciepła - średnio średnio wynosi ona około 85%, ponadto są mniej podatne na szronienie w porównaniu do wymienników krzyżowych, również zapewniają całkowite odseparowanie powietrza nawiewanego i wywiewanego oraz nie wymagają dostarczania energii z zewnątrz. Niestety w porównaniu z wymiennikami krzyżowymi są sporo droższe.

 

Wymiennik obrotowy - wymienniki charakteryzujące się wysoką sprawnością odzysku ciepła - wg deklaracji producentów jest utrzymuje się ona na poziomie około 90%, ponadto poza odzyskiem ciepła umożliwiają również odzysk wilgoci z powietrza wywiewanego jednak mimo wymienionych zalet wymienniki te posiadają sporo wad, które sprawiają że nie zyskały one zbytniej popularności w rekuperatorach dostępnych na naszym rynku. Główne wady wymienników obrotowych to wysoka cena (nawet w porównaniu z wymiennikiem przeciwprądowym), występowanie elementów obrotowych i konieczność ich napędzania, zużycie energii przez silnik napędzający wymiennik, brak całkowitego odizolowania powietrza nawiewanego i wywiewanego oraz stopniowa utrata właściwości higroskopijnych wymiennika pozwalających na odzysk wilgoci.

Zadzwo� do nas!
17 855 51 28
Chcesz by�
na bie��co?
© 2023 P.H.U. ZAWEX, Krasne 830A, 36-007 KRASNE